Club de Futbol a Girona ciutat

El C.F. SANTA EUGENIA es va fundar 18 de MAIG del 1982 però no va ser fins el 27 de Juny del 1983 que el club va formalitzar els Estatuts Oficials i es va passar a dir C.F.P. SANTA EUGENIA.

Sota la ma del SALESIA JESUS MAQUIERA qui va demanar al Sr. RICARD CALVET, i a Don ANGEL PINTO que l’ajudessin a formar un club de futbol per els nens del barri que volien jugar a futbol, el Sr. Calvet va començar a buscar persones del barri, i que volguessin col·laborar i els agrades el futbol per tal de poder iniciar el futbol al barri, al mes de juliol del 1982 ja i havia un equip integrat per nens entre 6 a 14 anys que volien jugar i varen participar el Torneig de l’Amistat que es va fer amb equips de la ciutat i rodalies. 

El 27 juny del 1983 el C.F.P. SANTA EUGENIA va fer els estatuts per formar la junta directiva i poder-ne FEDERAR ja que tindrien 2 equips mes.


Fundadors del club

 • D. Ángel Pinto Comas.
 • Ricard Calvet Vila.
 • Josep Bosch Illa.
 • Vicente Marcos García.
 • Jovino Casillas Martín.

La primera directiva

 • D. Ángel Pinto Comas (President).
 • Ricard Calvet Vila (Sots - President 1).
 • Antonio Salguero de la Rosa (Sots - President 2).
 • Josep Bosch Illa (Secretari).
 • José María Marcos García (Tresorer).
 • Vicente Marcos García (Vocal 1).
 • Jovino Casillas Martín (Vocal 2).
 • Fernando López Soteras (Vocal 3).

L’any 1985 la junta directiva va tindrà que modificar els càrrecs ja que en Josep Maria Marcos ens va deixar i es va incorporar a la Directiva la MARIA CARME CALVET SAURINA ocupant el lloc (Secretaria) i en JOSEP BOSCH ILLA a (Tresorer).

L’any 1990 la Junta Directiva va tindrà que modificar alguns càrrecs degut que el president el SALESIA Don ANGEL PINTO COMAS va marxar a TERRASSA, el lloc de president el va ocupar en RICARD CALVET VILA i els (sots-president 1) el va ocupar ANTONIO SALGUERO de la ROSA i els (sots-president 2) el va ocupar JOSEP BOSCH ILLA i es va incorporar a la directiva el Salesià RAMON VERA que ocuparia el lloc de (tresorer).

El desembre del 2015 el club es va veure obligat a treure parroquial del nom del club.

Organigrama


Clausula inscripció jugadors

De conformitat amb el que s'estableix en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades i els del seu fill/a i/o tutelat/a seran incorporats al sistema de tractament titularitat de CLUB DE FUTBOL SANTA EUGENIA amb CIF G17586132 i domicili social situat en CARRER ENRIC MARQUES i RIBALTA, 1, GIRONA, amb la finalitat de poder formar part de l'equip esportiu i poder participar en les activitats pròpies de l'entitat. En compliment amb la normativa vigent, el CLUB DE FUTBOL SANTA EUGENIA informa que les dades seran conservades durant un termini legalment establert.

Amb la present clàusula queda informat que les dades seran comunicades en cas de ser necessari a: bancs i caixes, administracions públiques i a totes aquelles entitats amb les quals sigui necessària la comunicació, amb la finalitat de complir amb la prestació del servei anteriorment esmentat. El fet de no facilitar les dades a les entitats esmentades implica que no es pugui complir amb les finalitats esmentades amb anterioritat.

El CLUB DE FUTBOL SANTA EUGENIA informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que el CLUB DE FUTBOL SANTA EUGENIA es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament d'aquests, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic cfsantaeugenia@gmail.com. Podran dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

D'acord amb el que estableix la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, sol·licitem el seu consentiment per a utilitzar les imatges del seu fill/a i/o tutelat/a, captades mitjançant fotografies o vídeos, per a publicar-les en la pàgina web de l'entitat, així com en xarxes socials o altres mitjans de comunicació.

En últim lloc, el CLUB DE FUTBOL SANTA EUGENIA informa que en realitzar la inscripció online atorga el consentiment explícit per al tractament de les seves dades i els del seu fill/a i/o tutelat/a.


Preinscripció temporada 2019 - 2020

Aquells jugadors que desitgin ingressar al nostre club en la temporada 2019-2020 hauran d'imprimir i emplenar el següent formulari. La formalització de la preinscripció implica acceptar les condicions generals de preinscripció del Club de Futbol Santa Eugenia.  Recordi: Adjuntar una foto del jugador al correo cfsantaeugenia@gmail.com.

Drets d'imatge

Per tal de publicar imatges de tots els nostres jugadors a la web i a les xarxes socials necessitem la vostra autorització:

AUTORITZACIÓ D’ÚS DE DADES / IMATGES

El club disposa d’un espai web on s’informarà i es farà difusió de tot el que es refereix al Club de Futbol Santa Eugenia.

En aquesta pàgina web es poden publicar imatges en què apareguin, individualment o en grup, jugadors/es del club.

Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució Espanyola i està regulat per la Llei Orgànica 1/1982, del 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, la Junta d’aquest club demana el consentiment als pares, mares o tutors/es legals per poder publicar fotografies i vídeos on apareguin els seus fills/es i hi siguin clarament identificables.

Dades del jugador